فاصله دهانعه شمع در پایدارسازی گود

فاصله دهانه شمع‌ها در پایدارسازی گود باید کمتر از 4 برابر قطر شمع‌ها باشد تا عملکرد گروهی شمع‌ها و پدیده قوس‌زدگی بین شمع‌های مورد استفاده برای پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) میسر گردد.

بنابراین در نظرگرفتن فاصله دهانه شمع‌ها برابر با 4 برابر قطر شمع‌ها اقتصادی‌ترین حالت می‌باشد زیرا بزرگترین دهانه مورد نیاز شمع‌ها برای ایجاد پدیده قوس‌زدگی در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌باشد و خاک کاملا مسلح گردد و این نظریه با عمل و با تحقیقات انجام گرفته سازگار می‌باشد.

نتایج تغییرات تنش افقی در ارتفاع و دهانه شمع‌های با فاصله دهانه 2 و 4 متری

الگوی تغییر تنش افقی در ارتفاع در شمع‌های با فاصله دهانه‌های 2 و 4 متری در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ دان و …) تقریبا یکسان می‌باشد پس می‌توان نتیجه گرفت الگوی تغییر تنش افقی در ارتفاع فارغ از فاصله دهانه شمع‌ها می‌باشد ولی در روش‌های کلاسیک به این صورت است که فشار جانبی خاک با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد و این مخالف نتایج عددی به دست آمده می‌باشد.

از طرفی الگوی تغییر تنش افقی در فاصله بین دو شمع مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) به این صورت می‌باشد که در وسط دهانه شمع‌ها به مقدار خیلی کمی می‌رسند و این تغییر در واقع نشان دهنده در نظر گرفته شدن اثر قوس‌زدگی در خاک پشت دیوار می‌باشد.

همچنین بخوانید: اصول اساسی طراحی در مهندسی ژئوتکنیک در پایدارسازی گودها