قبل از تخریب چه اقداماتی انجام دهیم؟

-شناسایی سایت از لحاظ موقعیت و دسترسی در نقشه برای تخریب

-هماهنگی با مالک به منظور بازدید از سایت و بررسی که شامل موارد ذیل :

1- ساختمان هاي مجاور پروژه گودبرداری و پایدارسازی، از نقطه نظر کاربري، قدمت، تراز فونداسیون، نوع سیستم باربر، تعداد ساکنین، تعداد طبقات، چگونگی دسترسی مناسب و سریع در هنگام بروز حادثه، فاصله نزدیکترین مراکز درمانی و آتش نشانی از محل.

2- اطلاعات کلی ژئوتکنیکی شامل جنس ظاهري خاك محل احداث، شیب و توپوگرافی زمین، سطح آب زیرزمینی (وجود قنات یا چشمه آب در اطراف)، فاصله محل ملک از گسل شناخته شده، شناسائی چاههاي فاضلاب، عمق گود، عمق خاك دستی و تاریخچه زمین شناسی خاک محل پروژه پایدارسازی گود.

3- بررسی اطلاعات کلی سازهاي شامل: نقشه سازه نگهبان جهت اجرای پایدارسازی گود، ارتفاع و طبقات ساختمان، نوع اسکلت و …

4- ارزیابی توانایی کلی ارکان پروژه (مالک، مجري و طراح) با مروري بر سوابق آنها

5- مروري بر سوابق و مستندات پروژه در حوزه مهندسی و وجود منابع مالی مکفی در آن

بر اساس اطلاعات کلی فوق برآورد ریسک و یا ریسکهاي احتمالی ، خطر و خطرپذیري پروژه مبنی بر :

1- گسل هاي زلزله، سیل خیز منطقه، قابلیت اشتعال بالا، پتانسیل لغزش و روانگرایی، مناطق مستعد رمبندگی، حریم گسل .

2- چک لیست سرپوش حفاظتی

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: اصول طراحی سازه نگهبان خرپایی