انجمن ICE

اصلاحات انجمن مهندسی عمران (ICE) در پایدارسازی گود در روش مشاهده‌ای بیان‌گر تغییراتی در طراحی اولیه پایدارسازی گودها و استفاده از مفهوم چراغ راهنمایی می‌باشد. انجمن مهندسی عمران (ICE) نیز در دستنامه مهندسی ژئوتکنیک در سال 2012 در پایدارسازی گودها ( پایدارسازی گود به روش انکر، نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دان و…) اصلاحاتی به شرح ذیل در روش مشاهده‌ای، اعمال نمود:

اصلاحات انجمن مهندسی عمران (ICE) در پایدارسازی گود عبارتند از:

  1. طراحی اولیه پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود به روش انکر، نیلینگ، سازه نگهبان ، تاپ دان و…) براساس پارامترهای تاحدی محافظه‌کارانه و نه کاملا محافظه‌کارانه انجام گیرد.
  2. استفاده از مفهوم چراغ راهنمایی به عنوان مقادیر مجاز در رفتار سنجی پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود به روش انکر، نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دان، میکروپایل و…).

مقادیر اندازه‌گیری شده باید بین حدود مجاز قرار‌گیرند در صورتی‌ که مقادیر، کمتر باشند طرح محافظه‌کارانه و در صورتی که مقادیر بیش‌تر باشند، طرح غیرمحافظه‌کارانه در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود به روش انکر، نیلینگ ، سازه نگهبان، تاپ دان و…) است.

روش مشاهده ای

روش مشاهده‌ای که با توجه به مفهوم چراغ قرمز انجام می‌گیرد، دارای سه ناحیه سبز، نارنجی و قرمز به شرح زیر می‌باشد:

ناحیه سبز: ادامه دادن ساخت وساز .

ناحیه نارنجی: ادامه دادن، همراه با احتیاط و افزایش مشاهدات.

ناحیه قرمز: متوقف کردن روند اجرا، انجام دادن هر کار ممکن برای کاهش خطرات احتمالی

همچنین بخوانید: طبقات اصلی تکنیک‌های بهسازی خاک در پایدارسازی گود