اثرات سربار بالادست بر پایداری دیوارهای خاکی میخ‌کوبی شده

برای این منظور شش مدل در نظر گرفته شد، که در آنها طول نیل 13 متر است، زاویه نیل 15 درجه، فاصله افقی و عمودی نیل ها 1 متر و سربارها در بالادست دیوار گود 20، 60، 100 کیلو پاسکال در نظر گرفته شد.

شکل 1، مقادیر جابجایی عمودی پی و حداکثر ممان خمشی در لاینینگ شاتکریت ناشی از زلزله منجیل و زلزله طبس را نشان می دهد. مطابق شکل 1، یک رابطه خطی بین جابجایی عمودی و افزایش مقادیر سربار وجود دارد. جابجایی عمودی پی در اثر زلزله طبس حدود دو برابر بیشتر از جابجایی عمودی در اثر زلزله منجیل است.

افزایش سربار

شکل 1 ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر ارتفاع دیوار برای زلزله های طبس و منجیل به ترتیب را نشان می دهد.

این را میتوان مشاهده کرد که حداکثر شتاب در زلزله طبس در نیمه بالایی دیوار رخ می دهد. در هر دو تحریک های لرزه ای، افزایش سربار از 60 تا 100 کیلو پاسکال تقریباً تأثیر یکسان بر روی شتاب دیوارها دارد. در حالی که، بار بیش از حد 20 کیلو پاسکال منجر به فاکتورهای بزرگنمایی بسیار کوچکتر در مقایسه با سایر مقادیر در نظر گرفته شده برای بالادست می شود.

در واقع با افزایش سربار، تنش قائم روی سطح نیز افزایش می یابد. این افزایش تنش باعث میرایی لرزه ای در خاک می شود. و در مقایسه با مقادیر کم سربار، شتاب های سطحی بیشتری را نشان می دهد.

علاوه بر این، در شکل 2، در رابطه با تغییرات در ضریب بزرگنمایی شتاب، تغییرات ناگهانی مقدار را برای فاصله طولانی از لبه دیوار نشان می دهد.

شکل 1: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر ارتفاع دیوار a) زلزله طبس b) زلزله منجیل

شکل 2: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر فاصله از لبه دیوار با توجه به a) زلزله طبس b) زلزله منجیل

همچنین بخوانید: اثرات فاصله نیل ها بر روی پایداری لرزه ای دیوار نیلینگ شده