پروژه های در حال اجرا

منتخب پروژه های تمام شده

1400/8/26 21:48:15

مجتمع درمانی خاتم النبیین

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی نام کارفرما: آقای مهندس سلمانی تاریخ اجرا:  اسفند ماه

1400/8/26 21:43:29

مجتمع مسکونی جردن رحیمی

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ (مهارکوبی) و شمع شناور نام کارفرما: آقای مهندس شیبانی تاریخ اجرا:  آذر

1400/8/26 21:42:06

کلینیک دندانپزشکی میرداماد رازان

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش مهارمتقابل نام کارفرما: آقای مهندس کلایه تاریخ اجرا:  تیر ماه 99 محل پروژه: تهران، خیابان

1400/8/26 21:40:22

پروژه واقع در بوستان نهج البلاغه

شرح فعالیت: مشاوره و اجرای عملیات تثبیت ترانشه های بوستان نهج البلاغه به روش نیلینگ، انکراژ نام کارفرما: شرکت مهندسی ساختمانی بوم شهر تاریخ اجرا:  مهر ماه 91

1400/8/23 20:56:48

پروژه ساختمان اداری صبا

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) و استفاده از شمع نگهبان نام کارفرما: آقای مهندس حسین

1400/8/23 20:55:52

مجتمع تجاری اداری جردن سپیدار

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ (مهارکوبی) و خرپا و انجام عملیات زهکشی نام کارفرما: آقای مهندس فتحی

1400/8/23 20:54:50

مجتمع مسکونی دیباجی شمالی

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) و شمع شناور نام کارفرما: آقای مهندس خوانساری تاریخ اجرا: 

1400/8/23 20:53:59

مجتمع اداری پرشیا اسفندیار

شرح فعالیت: مانیتورینگ دیواره گود، کنترل طراحی، محاسبات و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه به روش نیلینگ و انکراژ (استرند) و استفاده از شمع