عملکرد گودبرداری عمیق در لایه شنی ماسه‌ای شهر لانژو

توسط |1403/4/6 9:24:40اردیبهشت 8ام, 1403|پایدارسازی گود|

راهکارهای پایدارسازی گود مقدمه با کاهش منابع زمینی در دسترس، استفاده از فضاهای زیرزمینی در سراسر جهان افزایش یافته است. این توسعه فضاهای زیرزمینی نیازمند تکنیک‌های پیشرفته گودبرداری و پایدارسازی گود است. پیچیدگی و تغییرپذیری محیط پیرامون چالش‌های متعددی را برای گودبرداری ایجاد می‌کند. به ویژه، شرایط هیدرولوژیکی تأثیر مستقیم بر ایمنی سازه‌های گودبرداری دارد.