شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش مهارمتقابل

نام کارفرما: آقای مهندس کلایه

تاریخ اجرا:  تیر ماه 99

محل پروژه: تهران، خیابان میرداماد، خیابان رازان شمالی

توضیحات: عمق گودبرداری 15 متر