پروژه‌ی ولنجک1
پروژه‌ی ولنجک3
پروژه‌ی ولنجک4

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به انکراژ و دیوار برلنی

+ نام کارفرما: آقای قدیمی‌نژآد

+ محل پروژه: ولنجک خیابان 13

+ توضیحات: عمق گودبرداری 41 متر مساحت 6000 متر مربع