شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش مهارمتقابل

نام کارفرما: آقای مهندس رهبر

تاریخ اجرا:  مرداد ماه 1400

محل پروژه: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نظام

توضیحات: عمق گودبرداری 17 متر