+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان، نیلینگ و انکراژ

+ نام کارفرما: سرکار خانوم نعیمی

+ تاریخ اجرا:  مهر ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، بوکان

+ توضیحات: عمق گودبرداری 7 متر