+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ

+ نام کارفرما: آقای عراقی

+ تاریخ اجرا:  مرداد ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، خیابان قزوین

+ توضیحات: عمق گودبرداری 22.2 متر