شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع شناور

نام کارفرما: آقای شیرازی

تاریخ اجرا:  مرداد ماه 1400

محل پروژه: تهران، خیابان تهرانپارس

توضیحات: عمق گودبرداری 15 متر