سیرجان3
سیرجان4
سیرجان1
سیرجان2

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش شمع سکانتی و انکراژ

+ نام کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

+ تاریخ اجرا:  اسفند ماه 1400

+ محل پروژه: سیرجان، معدن شماره یک گلگهر سیرجان

+ توضیحات: عمق گودبرداری 18.7 متر