شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) و استفاده از شمع نگهبان

نام کارفرما: آقای مهندس حسین زاده

تاریخ اجرا:  1395

محل پروژه: تهران، جردن، بلوار صبا

توضیحات: عمق گودبرداری 23 متر