+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و پایدارسازی گود به روش سازه نگهبان

+ نام کارفرما: آقای صفری

+ محل پروژه: تهران، خیابان بخارست کوچه 5

سازه نگهبان
سازه نگهبان
سازه نگهبان
سازه نگهبان