+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و پایدارسازی گود به نیلینگ و انکراژ

+ کارفرما: آقای مهندس فضیلت

+ محل پروژه: نیاوران خیابان حیات عرفانی

نیلینگ انکراژ حفاری پایدارسازی گود
نیلینگ انکراژ حفاری پایدارسازی گود

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و پایدارسازی گود به نیلینگ و انکراژ

+ محل پروژه: نیاوران خیابان حیات عرفانی