شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی)

نام کارفرما: آقای مهندس بابک ابن علی

تاریخ اجرا:  دی ماه 92

محل پروژه: تهران، آجودانیه، خیابان منجیل

توضیحات: عمق گودبرداری 12 متر با سربار ساختمان قدیمی و در مجاورت استخر