پروژه‌ی سهروردی 1
پروژه‌ی سهروردی3
پروژه‌ی سهروردی2
پروژه‌ی سهروردی4

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی

+ نام کارفرما: شرکت پارسا فیدار

+ محل پروژه: تهران، سهروردی

+ توضیحات: عمق گودبرداری 18 متر، مساحت زمین 1457 متر مربع