سردار جنگل انکراژ 2
سردار جنگل انکراژ4
سردار جنگل انکراژ1
سردار جنگل انکراژ3

+ شرح فعالیت: طراحی و اجرای اسکلت بتنی پروژه سردارجنگل

+ نام کارفرما: آقای آقامحمدی

+ تاریخ اجرا:  بهمن ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، سردارجنگل، خیابان سردار جنگل، کوچه غروی

+ توضیحات: در زمینی به ابعاد 4600 مترمربع