زعفرانیه 1
زعفرانیه 2

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی

+ نام کارفرما: سید علی صحیح النسب

+ تاریخ شروع:  اردیبهشت ماه 1401

+ محل پروژه: تهران، زعفرانیه، خیابان اعجازی

+ توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، مساحت زمین 900 متر مربع