پروژه‌ی قزوین
پروژه‌ی قزوین 6
پروژه‌ی قزوین7

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان بتنی

+ نام کارفرما: آقای عراقی

+ محل پروژه: تهران، خیابان قزوین

+ توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر، مساحت زمین 5623 متر مربع