پروژه‌ی بهارستان 2
پروژه‌ی بهارستان 4
پروژه‌ی بهارستان 2
پروژه‌ی بهارستان 1

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان CFT

+ نام کارفرما: آقای مهندس فردمنش

+ محل پروژه: تهران،پاسداران

+ توضیحات: عمق گودبرداری 14 متر، مساحت زمین 1554 متر مربع