+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش اجرای شمع سکانتی و سازه نگهبان

+ نام کارفرما: رهاب ساخت

+ محل پروژه: ساحل تنکابن روبروی دانشگاه آزاد اسلامی

+ توضیحات: عمق گودبرداری متوسط 7.5 متر

+ وضعیت فعلی پروژه : اجرای شمع‌های سکانتی

پروژه‌ی تنکابن
پروژه‌ی تنکابن 3