پروژه‌ی فکور صنعت 2
پروژه‌ی فکور صنعت 3
پروژه‌ی فکور صنعت5

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود و اجرای سازه به روش تاپ-داون

+ نام کارفرما: شرکت فکور صنعت تهران

+ محل پروژه: تهران، خیابان خدری

+ توضیحات: عمق گودبرداری 26 متر، 9 طبقه مثبت و 7 طبقه منفی