پروژه‌ی خیابان اول بخارست 1
پروژه‌ی خیابان اول بخارست4
پروژه‌ی خیابان اول بخارست 2
پروژه‌ی خیابان اول بخارست 3

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان

+ نام کارفرما: آقای صفری

+ محل پروژه: تهران، خیابان بخارست

+ توضیحات: عمق گودبرداری 11 متر، مساحت 500 متر مربع