+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ

+ نام کارفرما: آقای مهندس قدیمی نژاد

+ تاریخ اجرا: دی ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، خیابان ولنجک، خیابان سیزدهم

+ توضیحات: عمق گودبرداری 45 متر