+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ

+ نام کارفرما: آقای مهندس قدیمی نژاد

+ تاریخ اجرا:  دی ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، خیابان ولنجک، خیابان سیزدهم

+ توضیحات: عمق گودبرداری در ضل جنوب 30 متر و در ضلع شمال 40 متر