شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان خرپایی

نام کارفرما: آقای مهندس آصفی

تاریخ اجرا:  دی ماه 97

محل پروژه: تهران، نیاوران، محله اقذسیه، خیابان نسترن

توضیحات: عمق گودبرداری 18 متر