شرح فعالیت: عملیات تحکیم بستر و تقویت فونداسیون به روش اجرای میکروپایل باربر

نام کارفرما: آقای مهندس خانی پور

تاریخ اجرا:  دی ماه 92

محل پروژه: تهران، یوسف آباد، خیابان رز

توضیحات: عمق خاک دستی از 8 متر تا 16 متر متغیر