شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ (مهارکوبی) و شمع شناور

نام کارفرما: آقای مهندس شیبانی

تاریخ اجرا:  آذر ماه 96

محل پروژه: تهران، خیابان جردن

توضیحات: عمق گودبرداری 15 متر، با وجود دو کنج محدب