شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان خرپایی

نام کارفرما: آقای مهندس رزازیان

تاریخ اجرا:  مرداد ماه 97

محل پروژه: تهران، خیابان جردن، خیابان تندیس

توضیحات: بیشترین عمق گودبرداری 19 متر