توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری برم ها، پایدارسازی دیواره های ضلع غربی و جنوبی گود به وسیله اتصال سازه به ستون های تاپ دان و نصب استرات

نام کارفرما: آقای مهندس بیات

تاریخ اجرا: خرداد ماه 99

محل پروژه: تهران، فرمانیه، تقاطع خیابان پاسداران، نارنجستان هفتم

توضیحات: تخریب و جمع آوری برم ها تا عمق 30 متر و اجرای شاتکریت پشت سازه