+شرح فعالیت: خاکبرداری برم ها، پایدارسازی دیواره های ضلع غربی و جنوبی گود به وسیله اتصال سازه به ستون های تاپ دان و نصب استرات

+نام کارفرما: آقای مهندس بیات

+تاریخ اجرا: خرداد ماه 99

+محل پروژه: تهران، فرمانیه، تقاطع خیابان پاسداران، نارنجستان هفتم

+توضیحات: تخریب و جمع آوری برم ها تا عمق 30 متر و اجرای شاتکریت پشت سازه