توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) و ایجاد برم های مسلح شده و نصب ستون های سازه به روش تاپ دان

نام کارفرما: آقای مهندس بیات

تاریخ اجرا:دی ماه 97

محل پروژه: تهران، فرمانیه، تقاطع خیابان پاسداران، نارنجستان هفتم

توضیحات: عمق گودبرداری 30 متر، در زمینی به مساحت 2100 مترمربع