فرمانیه2
فرمانیه4

+شرح فعالیت: خاکبرداری، اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) و ایجاد برم های مسلح شده و نصب ستون های سازه به روش تاپ دان

+نام کارفرما: آقای مهندس بیات

+تاریخ اجرا:دی ماه 97

+محل پروژه: تهران، فرمانیه، تقاطع خیابان پاسداران، نارنجستان هفتم

+توضیحات: عمق گودبرداری 30 متر، در زمینی به مساحت 2100 مترمربع