+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی

+ نام کارفرما: آقای مهندس بیات

+ تاریخ اجرا:  اسفند ماه 99

+ محل پروژه: تهران، خیابان شیخ بهایی

+ توضیحات: عمق گودبرداری 26 متر