پروژه‌ی حکیم تاپدان 2
پروژه‌ی حکیم تاپدان
پروژه‌ی حکیم تاپدان آرماتوربندی فونداسیون
پروژه‌ی حکیم تاپدان رگلاژ جهت بتن مگر

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان CFT

+ نام کارفرما: آوا گستر آروند

+ تاریخ شروع:  اردیبهشت ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، اتوبان حکیم , تقاطع خیابان اشرفی اصفهانی

+ توضیحات: عمق گودبرداری 20.7 متر