شرح فعالیت: طراحی و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ، انکراژ و استفاده از شمع نگهبان

نام کارفرما: آقای مهندس قاضی

تاریخ اجرا:  1393

محل پروژه: تهران، یوسف آباد، خیابان 26

توضیحات: گودبرداری در مجاورت ساختمان فاقد اسکلت