شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات زهکشی و پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان خرپایی و نصب مهارمورب

نام کارفرما: آقای مهندس شروین کاویانی

تاریخ اجرا:  اسفند ماه 99

محل پروژه: تهران، گیشا، نبش خیابان 36 (ملکی)

توضیحات: عمق گودبرداری 13 متر