شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) و شمع شناور

نام کارفرما: آقای مهندس خوانساری

تاریخ اجرا:  تیر ماه 96

محل پروژه: تهران، دیباجی شمالی، خیابان دوقوز

توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر