شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر و تقویت فونداسیون به روش میکروپایل باربر

نام کارفرما: آقای حسن تاج

تاریخ اجرا: 1396

محل پروژه: تهران، خیابان فداییان اسلام، پایین تر از میدان شوش

توضیحات: گودبرداری به عمق 28 متر با سه کنج محدب در مجاورت ساختمان های کاه گلی با تیر چوبی، برخورد به آب در تراز 15- و انجام عملیات زهکشی