شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش مهارمتقابل در زمین اضافه شده به پروژه در بخش اول در قسمت شرقی

نام کارفرما: آقای حسن تاج

تاریخ اجرا: 1396

محل پروژه: تهران، خیابان فداییان اسلام، پایین تر از میدان شوش

توضیحات: گودبرداری به عمق 28 متر با دو کنج محدب در مجاورت ساختمان های کاه گلی با تیر چوبی، برخورد به آب در تراز 15- و انجام عملیات زهکشی