+شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و نصب وال پست، طی همکاری با شرکت مهندسی و ساختمانی بوم شهر

+نام کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک

+تاریخ اجرا: تیر ماه 91

+محل پروژه: تهران، خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، جنب برج سازمان ترافیک

+توضیحات: عمق گودبرداری 21 متر با سربار ساختمان 6 طبقه دیوار باربر، مانیتورینگ و پایش به روش میکروژئودزی