شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 15 کیلومتر

نام کارفرما: شرکت خدمات ژئوفناوری سارنگ

تاریخ اجرا:  اردیبهشت ماه 91

محل پروژه: تهران، خیابان وزرا، نبش بیستم

توضیحات: عمق گودبرداری 32 متر