شرح فعالیت: طراحی و اجرای سازه نگهبان به روش انکراژ و استفاده از شمع نگهبان

نام کارفرما: آقای مهندس ابراهیمی

تاریخ اجرا:  1395

محل پروژه: تهران، میدان ونک، خیابان خلیل زاده

توضیحات: گودبرداری در مجاورت برج 11 طبقه و مهار خاک به ضخامت 2 متر به ارتفاع 10 متر