شرح فعالیت: طراحی و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ و انکراژ و استفاده از شمع

نام کارفرما: آقای مهندس ابراهیمی

تاریخ اجرا:  1395

محل پروژه: تهران، هروی، خیابان مکران شمالی نبش امید شرقی

توضیحات: گودبرداری در مجاورت ساختمان قدیمی و فاقد اسکلت و تاسیسات شهری مدفون تا عمق 8 متری