پروژه خیابان فرشته

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و پایدارسازی گود به روش تاپدان

+ نام کارفرما: آقای مهندس جلیلوند

+ محل پروژه: تهران، خیابان فرشته پلاک 1

+ توضیحات: در زمینی به مساحت 300 متر مربع با 6 طبقه منفی و 5 طبقه مثبت

فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته