شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) و شمع شناور

نام کارفرما: آقای مهندس حمید خلیل زاده

تاریخ اجرا:  دی ماه 92

محل پروژه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 35، نبش خیابان سیاوش

توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر، در زمینی به ابعاد 14*30 متر