شرح فعالیت: طراحی و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ و انکراژ و استفاده از شمع

نام کارفرما: آقای مهندس عبطان

تاریخ اجرا: 1395

محل پروژه: تهران، زعفرانیه، خیابان کیهان، خیابان مرجان

توضیحات: گودبرداری به عمق 24 متر در مجاورت گود 27 متری و مهار عرض 3 متر خاک با سربار درخت