شرح فعالیت: انجام عملیات تزریق، پست گروتینگ و قفل کردن مهارها و انجام ازمایشات گواه و خزش

نام کارفرما: شرکت مهندسی دریا خاک پی

تاریخ اجرا:  1394

محل پروژه: تهران، نیاوران، خیابان دزاشیب، خیابان صالحی

توضیحات: گودبرداری به عمق 24 متر در خاک رسی تا 14 متر زیر تراز آبهای زیرزمینی