شرح فعالیت: طراحی و اجرای سازه نگهبان به روش نیلینگ و استفاده از شمع شناور

نام کارفرما: آقای مهندس باغدارنیا

تاریخ اجرا:  1394

محل پروژه: تهران، الهیه، خیابان پسیان

توضیحات: گودبرداری در 70 روز