بهسازی شیب های خاکی با مواد ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و ژئوگرید

شیب بدون فیسینگ:

با توجه به نتایج شیب بدون فیسینگ در تنش 0.492 KN/m شکست خورد. به همین ترتیب جابجایی افقی 2.7 سانتی متری و 4 سانتی متر جابجایی عمودی را نشان می دهد. شکل 1 نمودار تنش-کرنش و جابجایی های افقی و عمودی به صورت متوالی را تعریف می کند.

شیب با فیسینگ ورق ژئوممبران:

با توجه به نتایج شیب فیسینگ ورق ژئوممبران به دست آمده که در تنش 0.984 KN/m شکست خورده و به همین ترتیب جابجایی افقی 2.5 سانتی متری و 3 سانتی متر جابجایی عمودی را نشان می دهد. شکل 2 نمودار تنش-کرنش و جابجایی های افقی و عمودی به صورت متوالی را تعریف می کند.

شیب با فیسینگ ژئوکامپوزیت:

با توجه به نتایج شیب با فیسینگ ژئوکامپوزیت به دست آمده که در تنش 1.23 KN/m شکست خورده و به همین ترتیب جابجایی افقی 2 سانتی متری و 3.5 سانتی متر جابجایی عمودی را نشان می دهد. شکل 3 نمودار تنش-کرنش و جابجایی های افقی و عمودی به صورت متوالی را تعریف می کند.

شیب با فیسینگ ژئوگرید دو محوره:

با توجه به نتایج شیب با فیسینگ ژئوگرید بدست آمده که در تنش 0.738 KN/m شکست خورده و به همین ترتیب جابجایی افقی 1.5 سانتی متری و 2 سانتی متر جابجایی عمودی را نشان می دهد. شکل 4 نمودار تنش-کرنش و جابجایی های افقی و عمودی به صورت متوالی را تعریف می کند.

جابجایی افقی:

امکان اجرای موادی مانند ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و رویه ژئوگرید دو محوره در ویژگی‌های آن‌ها قابل رویت است، مانند استحکام کششی خوب با جابجایی کمتر آنها در جهت عمودی و افقی تحت بارگذاری و مقایسه آنها به شرح زیر است:

جابجایی افقی رویه شیب با مصالح منعطف و بدون رویه مقایسه شدند. حداکثر جابجایی افقی در شیب بدون رویه رخ داد به صورتیکه، جابجایی افقی 2.7 سانتی متر در تنش 0.492 N/mm2. حداکثر جابجایی افقی در شیب با مصالح رویه با ورق ژئوممبران 2.5 سانتی متر در تنش 0.984 مگاپاسکال رخ می دهد و همچنین، در شیب با ژئوگرید دو محوره، جابجایی افقی 1.5 سانتی متر در تنش 0.738 نیوتن بر میلی متر مربع و در شیب با رویه ژئوکامپوزیت، 2 سانتی متر در تنش 1.23 نیوتن بر میلی متر مربع است.

با توجه به آزمایش های انجام شده مشخص می شود که ژئوکامپوزیت دارای استحکام بالایی است. از این رو می توان از آن به عنوان رویه استفاده کرد. زیرا حداکثر جابجایی افقی 2 سانتی متر درتنش 1.23 N/mm2 را نشان می دهد.

جابجایی قائم:

جابجایی عمودی شیب با مصالح انعطاف پذیر رویه و بدون رویه مقایسه شدند. حداکثر جابجایی عمودی در آن بدون رویه رخ می دهد. به این صورتکه جابجایی عمودی 4 سانتی متر در تنش 0.492 نیوتن بر میلی متر مربع را نشان می دهد.

جابجایی عمودی در آن با مصالح رویه ژئوکامپوزیت 3.5 سانتی متر در تنش 1.23 نیوتن بر میلی متر مربع رخ می دهد. درشیب بهسازی شده با ژئوگرید دو محوره جابجایی عمودی 2 سانتی متر در تنش 0.738 N/mm2 است. ودر شیب با استفاده از ورق ژئوممبران جابجایی عمودی 3 سانتی متر در تنش 0.984 نیوتن بر میلی متر مربع است.

این نمودار نشان دهنده میزان تنش-کرنش و نمودار تنش و جابجایی افقی و عمودی شیب بدون فیسینگ

شکل 2 : انواع نمودار تنش-کرنش و نمودار تنش و جابجایی افقی و عمودی فیسینگ ورق ژئوممبران

شکل 3 : مثال نمودار تنش-کرنش و تنش و جابجایی افقی و عمودی فیسینگ ورق کامپوزیت

نمودار تنش و جابجایی افقی و عمودی فیسینگ ورق ژئوگرید

همجنین خوانید: طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین